Disclaimer

Disclaimer voor www.innermotive.nl
Op het gebruik van deze website (www.innermotive.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
InnerMotive streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat InnerMotive niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Aan de informatie kan geen rechten worden ontleend. InnerMotive aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen InnerMotive en de gebruiker van de website ontstaan.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met InnerMotive te mogen claimen of te veronderstellen.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van InnerMotive is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij InnerMotive.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. InnerMotive heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. InnerMotive aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.innermotive.nl op deze pagina.

 

 

DOWNLOAD GRATIS

Gratis tips & artikelen